Rabu, 27 April 2011

Kopetensi Agama Islam : Bab 6 Sejarad Dakwah Islam

Sejarah Dakwah Rasulullah

·     Sejarah dakwah Rasulullah Saw
1.     Hijrah ke Madinah
Pada tahun 621 M, 10 orang Khazraj dan dua orang suku Aus menemui Nabi Muhammad Saw, di Aqabah. Mereka menyatakan diri masuk islam dan
melakukan baiat kepada Nabi Muhammad Saw. Peristiwa ini di sebut Baiatul Aqabah yang pertama.
Aqabah yang kedua berisi kesanggupan mereka untuk :
1.     Mendengar dan menaati Nabi Muhammad Saw
2.     Menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit
3.     Melakukan amar ma’ruf nahi mungkar
4.     Tetap tabah menghadapi celaan kaum kafir
5.     Melindungi Nabi Muhammad Saw
Dakwah  Rasulullah Saw di Madinah

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam “
Dakwah Rasulullah Saw. Periode Madinah berlangsung selama sepuluh tahun, semenjak tanggal 12 Rabiul awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah Saw, tanggal 13 Rabiul awal tahun ke 11 hijrah. Materi dakwah yang disampaikan pada periode Madinah terkandung dalam 25 surah.

Strategi dakwah Rasulullah Periode Madinah

Pokok-pokok pikiran yang di jadikan strategi :
1.     Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Saw
2.     Berdakwah dilandasi niat ikhlas karena Allah Swt
3.     Cara melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Swt
4.     Berdakwah di mulai dari diri sendiri

Rintangan dakwah Rasulullah Saw
Dakwah islam berkembang sangat pesat di Madinah. Namun tidak sedikit orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk islam, bahkan mereka berusaha menghalangi orang lain masuk islam dan juga melenyapkan agama islam dan umatnya di muka bumi.
Dalam awal-awal perkembangan dakwah islam menjadi beberapa kali terjadi peperangan. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bertujuan :
1.     Membela diri
2.     Menjamin kelancaran dakwah
3.     Untuk memelihara umat islam agar tidak di hancurkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar