Rabu, 27 April 2011

Kopetensi Agama Islam : Bab 6 Sejarad Dakwah Islam

Sejarah Dakwah Rasulullah

·     Sejarah dakwah Rasulullah Saw
1.     Hijrah ke Madinah
Pada tahun 621 M, 10 orang Khazraj dan dua orang suku Aus menemui Nabi Muhammad Saw, di Aqabah. Mereka menyatakan diri masuk islam dan
melakukan baiat kepada Nabi Muhammad Saw. Peristiwa ini di sebut Baiatul Aqabah yang pertama.
Aqabah yang kedua berisi kesanggupan mereka untuk :

Kopetensi Agama Islam : Bab 5 Infak,Zakat,Wakaf dan Haji dalam agama islam

Infak,Zakat,Wakaf dan Haji dalam agama islam


·     Infak,zaka,haji, dan wakaf

1.     Infak
Infak yaitu memberikan sesuatu atau sumbangan, harta serta lainnya untuk jalan kebaikan. Misalnya memberikan seseorang uang untuk menambah keperluan kebutuhan operasional masjid. Harta dan infak penggunaannya intik kepentingan
kebaikan bersama dalam memajukan dan menyejahterakan umat. Dalam islam, pemberian ada beberapa macam. Misalnya sedekah,hadiah,hibah,zakat dan wakaf

Kopetensi Agama Islam : Bab 4 Perilaku tercela

 PERILAKU TERCELA

 Perilaku tercela terdiri dari berbagai macam antara lain :
1.     Hasad
Bagi orang yang mengaku agama islam, orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan tercela, perbuatan yang di benci oleh Allah Swt atau dalam istilah agama islam adalah akhlak mazmumah.

Hasad yang berarti dengki. Hasad atau dengki ialah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan kenikmatanberusaha agar kenikmatan yang di berikan oleh Allah Swt. Hasad atau dengki berbeda pengertiannya dengan iri hati. Jika iri hati adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang